Sosionova

Hanna Rauanheimo

Hanna Rauanheimo

Psykoterapia, Työnohjaus

hanna.rauanheimo@sosionova.fi
041 518 0140
Psykologi (PsyM)
Psykoterapeutti (VET)
Gestalt- eli hahmoterapeutti
MBB-kouluttaja
EMDR-terapeutti

Työskentelytapani sekä yksilöiden että ryhmien kanssa on aktiivinen, kontaktin ja dialogisuuden edistämiseen pyrkivä. Kaiken työskentelyn lähtökohtana ja tavoitteena on tiedostamisen lisääntyminen siitä, mitä tapahtuu ihmisissä ja ihmisten välillä. Tiedostamisen avulla saamme omat voimavaramme aidosti käyttöömme emmekä ole omien automatisoituneiden reaktioidemme uhreja.

Erityisalueet

Työnohjaus: Työnohjauksessa keskeistä on tilan ja mahdollisuuksien luominen avoimelle ja uteliaan tutkivalle kohtaamiselle. Näiden kohtaamisten kautta mahdollistuu oman ja yhteisen työn ja sen haasteiden tutkiminen sekä uusien mahdollisuuksien hahmottaminen. Työnohjauksessa tutkitaan yksilön ja ryhmän perustehtävän toteutumista ja sen haasteita ja mahdollisia esteitä. Näitä haasteita tutkittaessa keskeisiä osa-alueita ovat työn ja organisaatioiden rakenteet, johtajuus (sekä annettuna tehtävänä että jokaisen työntekijän omana sisäisenä johtajuutena) sekä työpaikan tunneilmaston ja vuorovaikutustapojen tutkiminen ja tunnistaminen.

Työyhteisöjen ja yksittäisten työntekijöiden työhyvinvoinnin lisäämiseen olen kokenut Mind-Body Bridging (MBB) -menetelmän antoisana välineenä. MBB:ssä keskeistä on tietoisuustaitojen avulla tapahtuva palautuminen luonnollisen toiminnanohjauksen tilaan, jossa voimavaramme ovat aidosti käytössämme. Lue lisää MBB-menetelmästä

Psykoterapia: Psykoterapiaa teen Gestalt-terapian periaatteita noudattaen, aito kontakti-dialogi asiakkaan kanssa on peruslähtökohta työskentelylle. Terapeuttina en tee tulkintoja vaan jaan havaintojani ja kokemuksiani asiakkaan tiedostamisen lisäämiseksi. Tiedostamisen lisäämisessä voidaan käyttää puhumisen lisäksi apuna myös erilaisia kokeiluja. Nämä kokeilut ja kehotietoisuuden lisääntyminen ovat väyliä asiakkaan oman kokemuksen avaamiselle ja uusien toimintatapojen löytämiselle. Kokeilujen kohteena voivat olla esim. erilaiset kehon tuntemukset, liikkeet ja eleet, samoin apuna työskentelyssä voidaan käyttää mm. unia, mielikuvia, liikettä, samaistumista, kahden tuolin tekniikkaa…yhdessä etsitään kullekin asiakkaalle sopivia tapoja työskentelyyn. Painopiste työskentelyssä säilyy nykyhetkessä vaikka menneisyyden keskeneräisten asioiden kanssa työskennellään tarpeen vaatiessa enemmänkin. Lue lisää Gestalt-terapiasta

Kokemus

Olen työskennellyt psykologina vuodesta 1995 ja psykoterapeuttina vuodesta 2004 lähtien. Työnohjaajana olen toiminut 90-luvun loppupuolelta lähtien psykologin työn puitteissa ja vuodesta 2004 lähtien yksityisenä ammatinharjoittajana. Työnohjausta olen antanut mm opetustoimeen, lastensuojeluun, kriisityöhön, työterveyshuoltoon ja eri viitekehysten psykoterapeuteille. Sosionovan yhteisöön olen liittynyt syksyllä 2013.

Psykologin töiden kautta olen saanut kokemusta monenlaisista organisaatioista terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja opetustoimen aloilta. Aiempia työpaikkojani ovat olleet mm. nuorisopsykiatria, lastensuojelu, psykiatrisia sairaaloita sekä pidempi työskentely opetustoimessa yläasteella ja lukiossa (yhteensä 7 vuotta). Koulupsykologina toimiessani myös kriisityö tuli tutuksi alueellisessa kriisiryhmässä (mm. jälkipuinti-istuntojen vetäminen).

Ammatinharjoittajana olen tehnyt työpsykologisia konsultaatioita ja työkyvyn arviointitutkimuksia erilaisiin organisaatioihin ja ammattiryhmille.

Psykoterapiaa, sekä kriisi- että pitkäkestoista terapiaa yksityisenä ammatinharjoittajana olen tehnyt vuodesta 2004 lähtien.

Koulutus
  • Psykologian maisterin tutkinto (Jyväskylän yliopisto), 1995. Laillistettu psykologi.
  • Erityistason psykoterapeutti (Gestalt-terapia), Suomen Gestalt-terapiayhdistys, 3‑v
  • Vaativan erityistason psykoterapeutti, Suomen Gestalt-terapiayhdistys, 3‑v
  • Työnohjaaja, Helsingin Yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, 2‑v
  • Seksuaaliterapiakoulutus, Helsingin Terapiakoulutus, 1‑v
  • Ratkaisukeskeisen asiakastyön koulutus, Helsingin Yliopisto, Lahden täydennyskoulutuskeskus, 1‑v
  • EMDR I ja II ‑tason terapiakoulutukset, Traumaterapiakeskus.
  • Mind-Body Bridging (MBB) terapiakoulutus, 2012–2014, MBB-kouluttaja 2015–17, Suomen Mielenterveysseura & Mind-Body Bridging Institute (USA)
  • DSP (Developmental Somatic Psychotherapy) / somaattisen psykoterapian koulutus, Center for Somatic Studies, New York, 2013–2015
  • Lisäksi erilaisia lyhyempiä koulutuksia mm. tunnekeskeisestä pariterapiasta, debriefing menetelmästä, energiapsykologiasta (EFT), kehokeskeisestä työskentelystä ja dissosiaatiohäiriön tunnistamisesta ja hoidosta.
Lisäksi haluan kertoa, että…

…elämä on suuri seikkailu. En olisi osannut kuvitella nuorena psykologian opiskelijana, millaiselle matkalle olen itseni ja tämän työurani kautta päässyt. Erilaiset opiskelut ja erilaisten ihmisten kohtaaminen ovat avanneet aina uusia ovia ja mahdollisuuksia. Haluan olla mukana rakentamassa jotain uutta, yhdessä toisten kanssa. Gestalt-terapian kautta olen löytänyt kohtaamisten ainutkertaisuutta ja uuden luomista painottavan lähestymistavan, josta voin aina ammentaa lisää. Työnohjauksissa haluan olla luomassa rauhallista tilaa usein hektisen työelämän keskelle – tilaa jossa meillä on mahdollisuus tutkia työhön liittyviä kysymyksiä ja haasteita sekä löytää uusia toimintatapoja ja -väyliä. Tai jalostaa vanhoja ja luopua toimimattomista.